Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85936

KAPUSTA KAROL,

 Kapusta Karol pop

Urodzony 8.09.1904 r. w Pietwałdzie, zamieszkały w Karwinie II (nr 940), narodowości polskiej, nauczyciel. Uczęszczał do szkoły powszechnej, później do gimnazjum realnego i dalej – do Seminarium Nauczycielskiego w Śląskiej Ostrawie. Po maturze pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły w Vitazovce we wschodniej Słowacji. W 1938 r. wrócił na Śląsk Cieszyński. Wielki społecznik – członek Macierzy Szkolnej, Związku Robotniczego Stowarzyszenia Gimnastycznego „Siła”, Rodzina Opiekuńcza. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – komórce Gabriela Kotarby, Pawła Krainy (pracował w wywiadzie Organizacji Orła Białego – OOB) w Pietwałdzie i Rychwałdzie. Aresztowany 21.04.1940 r. jako podejrzany o przynależność do organizacji ruchu oporu, i więziony do 25.04.1940 r. w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3838, 44214. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyswobodzony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do miejsca zamieszkania podjął ponownie pracę w szkolnictwie, później pracował w kopalni. Brał czynny udział w życiu społecznym, był członkiem Związku Bojowników Antyfaszystowskich. Zmarł 6.10.1983 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.