Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
C – Ć

CZECH JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1904 r. w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do więzienia w Katowicach. Tam zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

CZECH STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1909 r. w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do więzienia w Katowicach. Tam zginęła 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

CZECHOWSKA ANNA z d. GOLA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 67376.

Urodzona 24.02.1903 r. w Czechowicach pow. bielski, córka Franciszka i Marii z d. Szypuła, mieszkanka Czechowic. Aresztowana i przetrzymywana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziona została do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 67376. Zginęła 12.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34455/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:25, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1447.

 

CZEKAJ WILHELM,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-8955.

Urodzony 17.04.1914 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku za trzykrotne usiłowanie ucieczki z robót przymusowych w Niemczech. We wrześniu 1944 r. przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-8955. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, przeżył i odzyskał wolność 27.01.1945 r. – wyzwolony przez wojska radzieckie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1047; Ankieta z dn.15.05.1991 r. wypełniona osobiście przez W. Czekaja (sygn. Mat./16493, nr inw. 175815).

 

CZERWIŃSKI ANTONI,

Więzień KL Gross-Rosen, KL Mittelbau, KL Nordhausen nr 109443.

Urodzony 3.05.1913 r. w miejscowości Cisiec pow. żywiecki, syn Kaspra i Pauliny z d. Caputa, zamieszkały w Aleksandrowicach – obecna dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany pod zarzutem uczestnictwa w ruchu oporu i pomoc więźniom KL Auschwitz, przesłany do KL Gross-Rosen, a stamtąd do KL Mittelbau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 109443. Następnie, dostał się do KL Nordhausen, gdzie zginął 30.04.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

CZUDEK JÓZEF, zakonnik,

Więzień aresztu w Dziedzicach, więzienia w Bielsku, Cieszynie, Sosnowcu, KL Dachau nr 14627, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 15.09.1883 r. w Gułdowy pow. cieszyński, jezuita, wstąpił do zakonu w 1900 r. w Czechowicach, święcenia kapłańskie przyjął w 1913 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach i Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany 10.04.1940 r., więziony w lokalnym areszcie w Dziedzicach, stamtąd przesłany do aresztu gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, w Sosnowcu. Z tego ostatniego więzienia 14.04.1940 r. przesłany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14627. Od 6.06.1940 r. przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen, a we wrześniu 1940 r. ponownie odesłano go do KL Dachau, gdzie zginął 16.12.1941 r.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 89; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 248, ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 38; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 40 wykazu); Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r.

 

CZYŻ ALOJZY,

Więzień lokalnego więzienia.

Urodzony 14.07.1904 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Andrzeja i Anny z d. Brożek. W 1924 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej Krakowskiej, zaś pierwszą pracę podjął w szkole w Iłownicy. W 1931 r. przeniesiony do Jaworza, od 1935 r. pełnił funkcję kierownika szkoły w Bronowie. Wybuch wojny w 1939 r. zastał go w Bronowie – gdzie oprócz funkcji w szkole wykonywał także obowiązki Komisarza gminy.

Przed zbliżającym się frontem, uchodził na wschód – wywożąc akta gminy. Po powrocie z ewakuacji, został aresztowany i przetrzymany w miejscowym policyjnym więzieniu. Na skutek interwencji ludności Bronowa, odzyskał względną wolność – otrzymał nakaz codziennego meldowania się na posterunku policji w Zabrzegu. Namawiany wielokrotnie do współpracy z władzami okupacyjnymi, odmówił współpracy więc był zagrożony ponownym aresztowaniem. Ratował się wyjazdem w 1940 r. do Niemiec i tam podjął pracę pracownika fizycznego. Został jednak odnaleziony przez policję niemiecką i ponownie musiał uciekać. Ukrył się pod przybranym nazwiskiem w Bierutowicach k.Jeleniej Góry, gdzie doczekał końca okupacji. Po powrocie w rodzinne strony – do Zabrzega, podjął pracę w Inspektoracie Oświaty w Bielsku, a od 1948 r. objął stanowisko szkoły w Zabrzegu. Zmarł w 1949 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 44.

 

ĆWIERTNIA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach, KL Auschwitz nr 174339, KL Netzweiler, KL Dachau.

Urodzony 15.03.1914 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowany w Dankowicach za przynależność do ruchu oporu, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia w Katowicach, a stamtąd przesłano go do KL Auschwitz, 24.02.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 174339. Następnie, przeniesiony do KL Netzweiler i dalej do KL Dachau. Zginał w tym ostatnim obozie 29.12.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 454; APMA-B Ankieta wypełniona przez wdowę po Franciszku – Katarzynę Ćwiertnia z dn. 15.03.1972 r., (sygn. Mat./8792 nr inw.: 158204).

ĆWIERTNIA PIOTR,

Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 4.01.1912 r. w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego. Aresztowany przez zdradę, wraz z innymi członkami tej organizacji wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia, W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Seiten: 1 2 3 4 5