Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
S – Ś

SUCHOŃ WŁADYSŁAW ks.,

Więzień więzienia w Bielsku, KL Dachau nr 21994.

Urodzony 19.03.1885 r. w Kętach pow. oświęcimski, święcenia kapłańskie przyjął w 1910 r. proboszcz parafii w Kozach pow. bialski. Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony w więzieniu w Bielsku, w Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, od 5.06.1940 r. do KL Gusen, od 8.12.1940 ponownie przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21994. Zginął w tzw. „transporcie inwalidów” 28.05.1942 r. – zagazowany jako „trwały inwalida”.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 223; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 239; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 110 – 111, t. III; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SUCHY ANTONI,

Więzień – zaginął bez wieści.

Urodzony w Grodźcu pow. bielski, po nauce w szkole powszechnej ukończył Polskie Gimnazjum w Bielsku, następnie usiłował studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, lecz studiów tych nie skończył ze względu na brak środków finansowych. W 1940 r. wywieziony przez Arbeitsamt do pracy przymusowej do Niemiec – tam zaginął bez śladu.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna, s. 73.

 

SUCHY FRANCISZEK,

Więzień KL Dachau.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany przez gestapo już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 26 – 28.09.1939 r. i przesłany do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

SULAWA RUDOLF,

Więzień obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Z uwagi na przewidywany wybuch drugiej wojny światowej, zmobilizowany i uczestnicząc w kampani wrześniowej 1939 r., dostał się do niemieckiej niewoli. Wpierw internowany w obozie jenieckim a następnie przesłany do pracy przymusowej do Niemiec (praca u boszarników ziemskich -„bauerów”). Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

SUŁKOWSKI STEFAN,

Więzień w Starobielsku

Urodzony 11.10.1908 r. w Bielsku, syn Antoniego i Marii. Szkołę powszechną ukończył w Bielsku, a następnie w tej samej miejscowości uczęszczał do Państwowego Gimnazjum, gdzie należał do Drużyny Harcerskiej. Po egzaminie dojrzałości w 1930 r. studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, zaś w 1934 r. w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Nominację na porucznika otrzymał w 1937 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – w 21 Pułku Artylerii Lekkiej. Wycofując się ze swoim pułkiem na wschód został ranny, a następnie internowany w okolicach Lwowa. Wywieziony do Starobielska (ZSRR), a następnie do Katynia, gdzie zaginął – prawdopodobnie w 1940 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 110; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 85.

 

SUMPER KAZIMIERZ, pseud. „Grzmot”, „Sierp”,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.06.1923 r. w Brześciu nad Bugiem, syn Józefa. W Brześciu rozpoczął naukę w szkole powszechnej i tam też wstąpił do drużyny harcerskiej, a gdy w 1934 r. ojciec kolejarz został służbowo przeniesiony do Bielska, Kazimierz kończył naukę stopnia podstawowego w tej miejscowości. Następnie, uczęszczał do gimnazjum w Bielsku. Od 24.08.1939 r. członek Pogotowia Harcerzy. Wraz z wycofującym się Wojskiem Polskim dotarł przez Kraków do Lwowa. W październiku 1939 r., po powrocie do Bielska, zaangażował się w działalność ruchu oporu – pełnił funkcję łącznika przy komendzie hufca. Gdy w grudniu 1940 r. aresztowano hufcowego J. Drożdża, nawiązał kontakt z lewicowym ruchem konspiracyjnym. W 1942 r. wstąpił do PPR, a w 1943 r. był już członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. Należał także do GL a następnie AL Okręgu Bielskiego. Następnie, został redaktorem naczelnym „Trybuny Robotniczej”, a później „Trybuny Gwardzisty”. Miał bardzo duży wpływ na wysoki poziom merytoryczny prasy konspiracyjnej. Oprócz funkcji w ruchu konspiracyjnym formalnie był pracownikiem IG Farbenindustrie, gdzie wykorzystywał swoje możliwości, by nieść rodakom pomoc różnego typu (np. fałszując odpowiednie dokumenty). Wykorzystywał też swoje zatrudnienie w tym zakładzie do „organizowania” materiałów potrzebnych dla podziemnej prasy (papier, przybory itp.). Aresztowany 24.05.1944 r. zupełnie przypadkowo podczas obławy, jaką gestapo urządziło na dworcu w Katowicach. Przewieziony do KL Auschwitz, zginął w komorze gazowej 24.06.1944 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 110; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 86, 87; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 73, 120, 123; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SUROWKA HALINA URSZULA,

Więźniarka Polenlagru nr 169 Klain Gorschütz w Gorzyczkach.

Urodzona 22.10.1932 r. w Bielsku, córka Andrzeja i Elżbiety z d. Janik, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, wysiedlona z rodziną z własnego budynku i od czerwca 1942 r. przesłana do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagrze nr 169 Klain Gorschütz w Gorzyczkach (przebywała tam do grudnia 1943 r.). Następnie cała rodzina wywieziona została do Generalnej Guberni – do Wieliczki, gdzie musieli wykonywać prace przymusowe do końca okupacji.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

SUSKI JÓZEF,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony w 1891 r., kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Włosienicy pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r. i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął we wrześniu 1940 r.

Bibliografia: Zbiory archiwalne K. Wójtowicza.

 

SZAFRAN ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku,KL Gross-Rosen.

Urodzony 23.02.1906 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 17.05.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SZALWINSKA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 18.04.1904 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 16.04.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

SZARY PIOTR,

Więzień KL Auschwitz nr 5603.

Urodzony 25.05.1896 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 8.10.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5603. Zginął 20.03.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 51.

 

SZAST WIKTOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1441.

Urodzony 13.07.1922 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Feliksa i Marii z d. Czmiel, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1441. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23516/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 686, 791; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1002.

 

SZATANIK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 20.12.1909 r. w miejscowości Ujsoły pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Machała, zamieszkały w Kamienicy pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 26.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25124/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 658; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1122.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13