Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SZATKOWSKI IGNACY, pseud. „Szymeczko”,

Więzień – brak nazwy miejsca uwięzienia.

Mieszkaniec Pisarzowic gmina Wilamowice, pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej – członek PPR, pomagający więźniom KL Akuschwitz. W 1942 r. oskarżony o ukrywanie w swym domu uciekiniera z podobozu w Jawiszowicach, został aresztowany. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Ludzie dobrej woli Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 368.


SZCZEPANIAK JÓZEFA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27570.

Urodzona 4.03.1903 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 18.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27570. Zginęła 22.01.1943 r.


Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 510.


SZCZERBOWSKI JÓZEF,

Więzien gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Międzyrzecza pow. bielski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – łącznik w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więżnia.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 56.


SZCZOTKA ALBIN, pseud. „Komar”,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Stopień wojskowy ppor. W 1943 r. objął stanowisko komendanta obwodu bielskiego po Henryku Boryczce – przedtem był komendantem placówki w Kozach. Aresztowany w maju 1943 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 82; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 180.


SZCZOTKA ANDRZEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach pow. bielski, mieszkaniec Czechowic. Aresztowany w marcu 1943 r., przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 106; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 679; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 204 wykazu).


SZCZOTKA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85857.

Urodzony 21.02.1904 r. w miejscowości Rybarzowice gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Dobija, zamieszkały w Bielsku (lub Białej). Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 8.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85857. Zginął 27.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11786/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Lungentuberkulose” (niewydolność serca przy gruźlicy płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 248; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1284.


SZCZOTKA PIOTR,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.06.1904 r. w Ujsołach pow. żywiecki, mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz i tam zginął 29.03.1943 r.

Bibliografia:Informacja od L. Sztwiorok ze Swiętoszówki.


SZCZOTKA STANISŁAW, pseud. „Klimczok”,

Więzień więzienia w Szczecinie.

Urodzony 13.03.1921 r. w Wadowicach pow. oświęcimski, syn Karola i Hildegardy z d. Blatten. Szkołę powszechną ukończył w Jasienicy. Harcerz od 1931 r. W 1937 r. odbył specjalizację wojskową w Warszawskim Pułku Łączności – w wielkich manewrach WP na Wołyniu. W 1938 r. w sierpniu i wrześniu, pełnił służbę obserwacyjno-łącznościową dla wojska w Bielsku, a następnie w Boguminie. W 1939 r. ukończył Szkołę Przemysłową – wydział chemiczno-farbiarski w Bielsku. W 1935-1939 r., bardzo zaangażowany w uprawianie sportu (w pchnięciu kulą mistrzostwo powiatu, mistrzostwo Śląska, w mistrzostwach Polski juniorów 3-cie miejsce). Wybuch wojny w 1939 r. zastał go w Warszawie, skąd uciekł do Wilna, a następnie pod Kowno. W czasie działań wojennych w 1941 r. powrócił do Jasienicy i natychmiast został wcielony do niemieckiego wojska oraz wysłany na front. W 1942 r. zdezerterował i przebywał w Warszawie, angażując się w działalność konspiracyjną w organizacji AK. Znając doskonale cztery języki obce: niemiecki, angielski, rosyjski i litewski, przeszedł specjalne przeszkolenie wywiadowcze i został wysłany na teren Niemiec w okolice Phenemünde, gdzie z grupą kilku innych osób z konspiracji usiłował rozpracować istniejące w okolicy Świnoujścia Zakłady Zbrojeniowe – produkujące pociski V-l. Po lokalizacji tych zakładów grupa ta kierowała przy pomocy radia (z ziemi), nalotem alianckich eskadr bombardujących, mających zniszczyć obiekty produkcji zbrojeniowej. Niestety, na skutek rozpracowania siatki przez gestapo, został aresztowany i rozstrzelany w lutym 1944 r. w Szczecinie.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 111; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZCZUTA (SIUTA) FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 160671.

Urodzony 14.04.1896 r. w Straconce pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 160671. Następnie, 4.03.1944 r. wypisany – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu którego nazwy nie można ustalić, lub odzyskał wolność.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 421.


SZCZYGLIŃSKA ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 74996.

Mieszkanka Jaworza pow. bielski. Aresztowana wraz z mężem Antonim, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 74996. Zginęła w czerwcu 1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZCZYGLIŃSKI ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Jaworza pow. bielski, robotnik. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany pod zarzutem współpracy z parytyzantami, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w styczniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja J. Roik, L. Sztwiorok..


SZCZYGLIŃSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 4.08.1893 r. w miejscowości Jaworze pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13