Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KRZYWOLAK FRANCISZEK

Więzień aresztu gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, Katowicach.

Urodzony 27.03.1905 r. w Bestwinie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Syn małorolnego chłopa. W Bestwinie ukończył szkołę powszechną, lecz do 18-go roku życia pracował na roli przy rodzicach, następnie po długich staraniach został przyjęty do pracy w kopalni „Andrzej” w Brzeszczach. Dojeżdżając do pracy z Dankowic – ze znanymi komunistami F. Barbórką, J. Staszkiem z Kaniowa oraz F. Karczemz Dankowic był stale pod wpływem ich agitacji i poglądów politycznych. Oni to „zaszczepili” we Franciszku przekonania komunistyczne. Wstąpił do Związku Zawodowego Górników, brał aktywny udział w strajku górników w 1923 r. W 1926 r. odbywał służbę wojskową, poczym ponownie wrócił do pracy na kopalni w Brzeszczach. Niestety, w 1930 r. uległ przy pracy ciężkiemu wypadkowi i został zwolniony z kopalni – jako niezdolny do pracy. Po bezskutecznym poszukiwaniu stałej pracy, zmuszony był do dorywczego zarobkowania wśród miejscowych gospodarzy i w folwarku Hessa w Kaniowie. W 1934 r. brał udział w licznych akcjach bezrobotnych (okupacji gminy w Bestwinie, marszu bezrobotnych na dwory, marszu bezrobotnych i robotników na gminę oraz posterunek policji w Wilamowicach – celem uwolnienia aresztowanych tam działaczy KPP). W 1934 r. wraz z żoną Zofią wstąpił do KPP w Kaniowie. W okresie okupacji hitlerowskiej był w gronie tych, którzy przystąpili już od pierwszych dni 1940 r. do organizacji ruch oporu, a następnie Koła Przyjaciół ZSSR w Kaniowie. W mieszkaniu Krzywolaków odbywały się zajęcia szkoleniowe, wieczory dyskusyjne (uczestniczyli w nich między innymi: J. Maga, St. Bularz, L. Lasek, St. Kluska, J. Zarębski). Z chwilą powstania PPR tj. od marca 1942 r. ich dom przekształcił się ze szkoły partyjnej w miejsce spotkań czołowych działaczy PPR, gdzie działała nielegalna drukarnia partyjna. Franciszek wykorzystując swą pracę w kopalni Brzeszcze, gromadził w tym czasie z polecenia partii materiały wybuchowe (dynamit, zapalniki, i lonty) potrzebne oddziałom partyzanckim Gwardii Ludowej. Aresztowany wraz z żoną 4.11.1942 r. pod zarzutem przynależności do ruchu oporu – do organizacji konspiracyjnej AL., wpierw więzieni byli w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewiezieni do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie oboje przesłani do więzienia w Katowicach, gdzie zginęli – rozstrzelani 9.03.1943 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; materiały archiwalne Muzeumw Bestwinie; Śląski Słownik Biograficzny, Tom I, pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego. Katowice 1977 r. s. 138.

KRZYWOLAK ZOFIA z d. FURCZYK

Więźniarka aresztu gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, Katowicach.

Urodzona w 1903 r. w Bestwinie i tam zamieszkała, żona Franciszka. Pod wpływem politycznych przekonań męża – także została członkiem KPP w Kaniowie, wspierając Franciszka w partyjnej działalności. W okresie okupacji hitlerowskiej razem przystąpili od pierwszych dni 1940 r. do organizacji ruch oporu – a następnie do Koła Przyjaciół ZSSR w Kaniowie. Pełniąc funkcję łączniczki okręgowej, przy pomocy swej córki Adeli powielała a następnie kolportowała konspiracyjne gazetki i ulotki partyjne. Zofia często wyjeżdżała do Rybnika, Zagłębia, Raciborza i na Zaolzie nawiązując kontakty, przewożąc różne materiały i korespondencję konspiracyjną. Aresztowana wraz z mężem 4.11.1942 r. pod zarzutem przynależności do ruchu oporu – do organizacji konspiracyjnej AL. Wpierw więzieni w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewiezieni do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie oboje przesłani do więzienia w Katowicach i tam zginęli – rozstrzelani 9.03.1943 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; Śląski Słownik Biograficzny, Tom I, pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego, Katowice 1977 r. s. 138.

KUŚNIERZ JAN

Więzień więzienia w Cieszynie.

Urodzony 14.03.1914 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Gutach – Zaolzie, hutnik. Aresztowany w 1942 r. pod zarzutem zaangażowania w ruchu oporu, przetransportowany do więzienia w Cieszynie i tam zginął – powieszony 20.03.1942 r.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 70.

KUBICZEK KAROL

Więzień KL Dachau.

Urodzony 6.11.1888 r. w Błędowicach Dolnych – Zaolzie i tam zamieszkały do 1918 r. Następnie mieszkaniec Bielska, nauczyciel a potem kierownik Szkoły Ludowej w tym mieście. Aresztowany na początku okupacji hitlerowskiej tj. 8.10.1939 r. i przetransportowany do KL Dachau, gdzie zginął 13.01.1941 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KULA WINCENTY, zakonnik

Więzień więzienia w Szczyglinie, KL Sachsenhausen, KL Dachau nr 22569.

Urodzony 14.03.1915 r. w Bulowicach gmina Kęty, pow. oświęcimski, brat reformat – Zakon Braci Mniejszych. Aresztowany 26.08.1940 r. we Wrocławiu i uwięziony w więzieniu w Szczyglinie. Stamtąd 29.08.1940 r. przetransportowany do KL Sachsenhausen, i dalej do KL Dachau, 14.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22569. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957 r., s. 152; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41