Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

SZCZYBROCHA JÓZEF

Zginął w niewoli sowieckiej.

Urodzony 20.07.1894 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Franciszka i Teresy. W latach 1915-1918 służył w armii austriackiej, później do 28.11.1919 r. w armii gen. Hallera. Z zawodu był kolejarzem. Od 1922 r. podjął pracęw Państwowej Policji, starszy posterunkowy PP w komisariacie Cieszyńskim. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do niewoli sowieckiej – i tam zginął.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 107; wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 05/4 z dnia 5.04.1940 r., poz. 57, s. 39, t. 5909.

SZOPA ANIELA

Więźniarka obozu pracy.

Urodzona 7.07.1924 r. córka Franciszka i Justyny z d. Hoder, zamieszkała w Bestwince pow. bielski. Wywieziona 12.10.1942 r. do obozu pracy w Kaczycach k/Raciborza. Stamtąd, jako chora i osłabiona wywieziona 14.12.1942 r. w niewiadome miejsce i ślad po niej zaginął – zginęła.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

SZYBIAK PIOTR

Więzień KL Mittelbau-Dora.

Urodzony 24.06.1892 r. w wiosce koło Przemyśla, robotnik. W czasie pierwszej wojny światowej, służąc w armii austriackiej, dostał się do rosyjskiej niewoli. Przebywając w Rosji brał udział w Rewolucji Październikowej, co wywarło zasadniczy wpływ na jego przekonania polityczne. W 1921 r. wrócił do kraju i zamieszkał w Mikuszowicach Krakowskich gdzie wraz z żoną włączył się czynnie do ruchu lewicowego. Jako członek Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Siła”, a później w PPS, stał się aktywnym działaczem robotniczym. Od 1926 r. był członkiem miejscowego Komitetu PPS w Mikuszowicach, pozostającego zdecydowanie pod wpływem komunistów. W tymże roku wstąpił do KPP w której działał do chwili rozwiązania tej partii. W 1928 r. wysunięty jako kandydat na posła z listy Jedności Robotniczo-Chłopskiej w okręgu wadowickim. Od 1934 r. działając z polecenia Okręgowego Kierownictwa KPP był członkiem, a następnie przewodniczącym TUR w Mikuszowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do „Koła Przyjaciół Związku Radzieckiego” a po włączeniu się tej organizacji do PPR stał się czołowym działaczem partii, pełniąc funkcję sekretarza Podokręgu PPR. Jednocześnie walczył z okupantem w szeregach Gwardii Ludowej, a potem Armii Ludowej. W 1944 r. został za działalność w ruchu oporu aresztowany i po wędrówce przez różne więzienia i obozy dostał się do KL Mittelbau-Dora, gdzie zginął na początku 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

ŚLOSARCZYK WALENTY

Więzień KL Auschwitz.

Zamieszkały na pograniczu Bestwinki i Dankowic pow. bielski. Aresztowany w 1943 r. wraz z żoną (żonaty z siostrą Józefa Magi) i jej braćmi. Uwięzieni w KL Auschwitz i tam zatrudniony w wyuczonym i wykonywanym zawodzie – malował wnętrza mieszkalne SS-owskiej kadry obozowej. Okoliczność ta była na tyle korzystna, że przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu w 1945 r. Po wojnie, pracownik Walcowni Metali w Czechowicach-Dziedzicach. Zmarł 7.12.1965 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

TARG ALOJZY

Więzień więzienia Montelupich, KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora, KL Gusen, więzienia Posek-Tabor.

Urodzony 14.05.1905 r. w Łazach gmina Jasienica pow. bielski, nauczyciel. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie w 1925 r., studiował na UJ w Krakowie – Wydział Filozofii – historię. Dyplom magisterski otrzymał w 1930 r. Przez jakiś czas nauczyciel Gimnazjum w Tarnowskich Górach. Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, walczył czynnie z okupantem piórem, wypowiedziami i w organizacji ruchu oporu (od 1939 do 1945 r. w organizacji podziemnejz prof. Pawłem Musiołem, później od 1940 do 1945 r. aktywny w Generalnej Guberni). Więziony od 10.10.1944 r. w więzieniu Montelupich w Krakowie, od 10.10.1944 do grudnia 1944 r. w KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora, KL Gusen, w więzieniu Posek-Tabor. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 15.04.1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

TOMICZEK KAZIMIERZ

Żołnierz kampanii wrześniowej, partyzant.

Urodzony 1.05.1925 r. w Iłownicy pow. bielski, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Wiktora, później mieszkał w Cieszynie-Bobrku, przed wybuchem wojny był uczniem gimnazjalnym. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie z krótkotrwałej niewoli niemieckiej, wraz z ojcem zaangażował się w walkę z hitlerowskim okupantem jako partyzant. Poległ w marcu 1944 r. – w walce z gestapowcami w gminie Trzydzik, wieś Sychów pow. kraśnicki.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

TOMICZEK WIKTOR

Żołnierz kampanii wrześniowej, partyzant.

Urodzony 5.03.1898 r. w Iłownicy pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Pietwałdzie – Zaolzie, chłop małorolny. Zmobilizowany, uczestniczył jako starszy sierżant w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie z krótkotrwałej niewoli niemieckiej, włączył się w walkę z hitlerowskim okupantem w ruchu oporu – jako partyzant. Poległ w marcu 1944 r. – w walce z gestapowcami we wsi Baraki Nowe pow. zakliskowski.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 152; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 161; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41