Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86124

LUBASZEWSKI EDWARD,

 Lubaszewski Edward

Urodzony 21.12.1886 r. w Pławie k/Mielca, syn Jana i Franciszki z d. Basztura. Gimnazjum ukończył w Tarnowie (1906), następnie studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów w 1910 r. odbył jednoroczną służbę wojskową w armii austriackiej, po czym w 1911 r. rozpoczął pracę pedagogiczną jako nauczyciel w Zakładzie Kornbergera w Krakowie. W marcu 1912 r. przyjął posadę profesora w Gimnazjum Polskim w Cieszynie, zaś we wrześniu tegoż roku przeniósł się na podobną posadę w gimnazjum w Podhajcach. W maju 1915 r. został zmobilizowany do wojska austriackiego – jako podporucznik walczył na froncie. We wrześniu 1918 r. został wyreklamowany z wojska z uwagi na ciężką chorobę i powrócił do pracy pedagogicznej – najpierw w Szkole Realnej w Śniatyniu, a od l.03.1919 r. w Polskim Prywatnym Gimnazjum Realnym TSL w Białej. 1.09.1919 r. przeszedł do pracy w Krajowej Szkole Kupieckiej w Białej (potem Państwowa Szkoła Handlowa). W okresie międzywojennym był także bezpartyjnym działaczem społecznym. Po ucieczce przed Niemcami powrócił na wschód – powrócił do Białej we wrześniu 1939 r. Aresztowany 28.04.1940 r. przez gestapo i wywieziony do KL Dachau i Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.12.1940 r. – dzięki skutecznym staraniom rodziny. W październiku 1941 r. został wywłaszczony z własnego domu. Od l.09.1942 r. pracował w niemieckim przedsiębiorstwie zaopatrzeniowym, a w styczniu 1944 r. został ponownie wysiedlony z zajmowanego domu. Po wyzwoleniu, od 1945 r. uczestniczył w życiu społecznym miasta, działając m.in. w Towarzystwie Bursy Polskiej, Spółdzielni Spożywców, Towarzystwie Budowy Domów Pracowników Państwowych Spółdzielczych i Samorządowych, Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych w Białej, ZBoWiD, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 21.08.1953 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w Białej 16.04.1966 r. Odznaczony: Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1929) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (1938).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.