Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86462

RZYMAN JÓZEF,

Urodzony 17.03.1894 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, zamieszkały w Łazach, narodowości polskiej. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1913 r., egzamin wydziałowy z III grupy przedmiotów zdał w 1927 r. w Ostrawie Śl. Pracował jako nauczyciel w Suchej Górnej, Łazach. Działacz oświatowy, współpracownik „Naszego Pisemka”, literat, pisał sztuki sceniczne dla młodzieży. Przed wybuchem drugiej wojny światowej był dyrektorem Szkoły Wydziałowej w Łazach. Aresztowany 12.04.1940 r. i krótko więziony przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął 13.12.1941 r. – zagazowany w autobusie do Hartheim.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.