Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86475

SEMBOL JAN,

Urodzony 1.03.1904 r. w Karwinie-Granice, i zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończeniu szkoły wydziałowej w Dąbrowie, pracował jako górnik w kop. „Franciszek” w Karwinie. W latach 1922-1925 uzupełnił wykształcenie w szkole górniczej w Ostrawie, poczym pracował jako sztygar w kop. „Franciszek”. Angażował się aktywnie w różnych organizacjach: Związku Harcerstwa Polskiego, w Macierzy Szkolnej. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w organizacji konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski – należał do sekcji propagandowej. Prowadził nasłuch radiowy BBC z Londynu i rozpowszechniał te wiadomości członkom organizacji oraz zaprzyjaźnionym polakom. Jako sztygar, miał też możliwość nielegalnego zdobywania materiału wybuchowego, służącego do wykonywania sabotaży. Aresztowany 12.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Sosnowcu i dalej do KL Dachau, gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 3567. Na usilne starania rodziny – zwolniony z obozu 26.12.1941 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.