Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86709

WOJTAL WITOLD, 

 Wojtal Witold pop

Urodzony 31.01.1918 r. w Rychwałdzie, zamieszkały w Niedobczycach k/Rybnika. Kształcił się w gimnazjum realnym w Orłowej – matura 1935 r., następnie studiował w Akademii Górniczej w Krakowie. Aresztowany w Rychwałdzie 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 28.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Dopiero po wojnie dokończył przerwane studia – uzyskał dyplom inżyniera górniczego, dyrektor kopalni Rymer w Niedobczycach k/Rybnika. W uznaniu jego wielkich zasług na odcinku pracy zawodowej i społecznej władze PRL przyznały mu wiele wysokich odznaczeń: Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż Kawalerski Odrodzenia PRL, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia PRL, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Zasługi Obronności Kraju, Odznakę Grunwaldu i inne. Zmarł 18.09.1970 r. w Niedobczycach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.